Kategorie
Info Info Aktualne Kuria Diecezjalna

Ks. prałat Sławomir Oder nowym biskupem gliwickim – ogłoszenie nominacji

Kategorie
Info Info Aktualne Kuria Diecezjalna

Modlitwa w Intencji Nowego Biskupa Gliwickiego

Boże, nasz Ojcze,
Ty budujesz Kościół przez różnorodność i bogactwo Twoich darów.
W dniu Pięćdziesiątnicy umocniłeś Duchem Świętym Apostołów,
aby głosili Królestwo Boże i byli pasterzami Twojej owczarni.

Boże, nasz Ojcze,
dziękujemy Ci za dar nowego Pasterza dla naszej diecezji, biskupa nominata Sławomira.

Prosimy Cię, umacniaj go swoim Duchem,
aby odważnie podążał za Chrystusem, Dobrym Pasterzem
i prowadził naszą wspólnotę diecezjalną drogami Ewangelii.

Niech Jego pasterskie życie i posługiwanie
będzie kształtowane przez Twoje Słowo,
przez sprawowanie świętych Tajemnic
i uważne wsłuchiwanie się w nadzieje i cierpienia drugiego człowieka.

Boże, nasz Ojcze spraw, aby wierni naszej diecezji
byli zjednoczeni z naszym nowym biskupem nominatem Sławomirem.
i wzrastali jako lud Boży w wierze, miłości i jedności,
i wspólnie osiągnęli życie wieczne. Amen.

Matko Sprawiedliwości i miłości społecznej, módl się za nami,
Święty Józefie, módl się za nami,
Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, główni patronowie diecezji gliwickiej, módlcie się za nami.
Święta Anno, módl się za nami,
Święta Jadwigo Śląska, módl się za nami,
Św. Jacku, módl się za nami.

Kategorie
Uncategorized

Odezwa w związku z nominacją nowego Biskupa Diecezji Gliwickiej

Drodzy Współbracia w pasterskim posługiwaniu,

Kochani Diecezjanie!

W dniu, w którym Kościół Święty czci wielkiego teologa i świętego Człowieka, którym był św. Tomasz z Akwinu, liturgia kieruje naszą uwagę na wielką tajemnicę nieodzownej wiary, bez której nie będzie nigdy pomyślnego wyniku naszych wysiłków. Przekonał się o tym Abraham, budując swą wiarę w Boga na nadziei wyjścia ze swej rodzinnej ziemi w Ur Chaldejskim do nowej rzeczywistości (Hbr 11, 1-2. 8-19), jak i Apostołowie, będący rybakami, którzy ogarnięci słabością, podczas burzy nie poradzili sobie z niebezpieczeństwem i sam Jezus musiał ich ratować (Mk 4,35-41). Taki jest też obraz Kościoła: jeżeli nie będziemy trwać w zawierzeniu Bogu, sami niczego nie osiągniemy.

W takiej atmosferze duchowej ogłoszona dzisiaj, dokładnie w 11. rocznicę mojego ingresu do katedry gliwickiej, decyzja Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu nowego Biskupa Gliwickiego, stanowi potwierdzenie ponadczasowej woli samego Jezusa Chrystusa, założyciela Kościoła Świętego, by nieprzerwany łańcuch kolejnych następców Apostołów, także w naszym Kościele partykularnym, zapewniał trwałą opiekę nad wspólnotą wierzących w Niego. Nie może zabraknąć wsłuchiwania się w Jego nadprzyrodzone słowo oraz czerpania ze źródeł łaski poprzez przystępowanie do sakramentów świętych. W określonym momencie, kiedy zgodnie z wymogami prawa kanonicznego osiągnąłem granicę 75 lat życia, Ojciec Święty Franciszek przyjął moją rezygnację z pasterskiego zarządzania diecezją gliwicką, a dzisiejszą informacją zrealizował podjęte wcześniej decyzje, co dobitnie oznacza przekazanie pasterskiej odpowiedzialności w nowe ręce i nowe serce kochające Kościół.

Z radością podaję do wiadomości całej społeczności naszej diecezji, że decyzją Ojca Świętego Franciszka mianowany został nowy biskup, którym odtąd będzie Ks. Prałat dr Sławomir ODER, dotychczas kapłan diecezji toruńskiej. Urodził się 7 sierpnia 1960 r. w Chełmży. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1978 r. studiował w latach 1978-1983 na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra ekonomiki handlu zagranicznego. W 1983 r. rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, ukończył ją w Papieskim Wyższym Seminarium Duchownym w Rzymie, a święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1989 r. w Pelplinie. Po święceniach pozostał nadal w Rzymie, zdobywając doktorat obojga praw na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, i wieńcząc studia kursem w Rocie Rzymskiej. Następnie powołany został do pracy w Wikariacie Diecezji Rzymskiej, w latach 1992-1995 jako wicedyrektor biura prawnego, od 1995 r. kanclerz i przewodniczący Trybunału Apelacyjnego, a od 2013 r. pełnił funkcję Wikariusza Sądowego diecezji rzymskiej. Zaangażowany był również jako postulator w procesie o męczeństwie ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, w procesach o heroiczności cnót Ks. Władysława Korniłowicza i Matki Elżbiety Czackiej, oraz w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym św. Jana Pawła II. Uhonorowany został tytułem prałata papieskiego w 2001 r. Po powrocie do diecezji w 2019 r. został mianowany ojcem duchownym kapłanów, oraz sędzią Sądu Biskupiego Diecezji Toruńskiej. Jest kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej, pełniąc posługę duszpasterską przy parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu.

Wyrażamy wdzięczność Ojcu Świętemu, że diecezję naszą obdarował nowym pasterzem o dużym doświadczeniu kościelnym i szerokich kompetencjach, zdobytymi w Rzymie.

W tej szczególnej chwili dla diecezji, ale także dla mnie osobiście, nominację nowego Biskupa Gliwickiego łączę z wyrażeniem podziękowania dla wszystkich, którzy w czasie mojego posługiwania Ludowi Bożemu naszej gliwickiej diecezji, wspierali mnie na różny sposób w wypełnianiu pasterskiej misji. Nie bez wzruszenia wspominam serdecznie osobę i zasługi mojego poprzednika, pierwszego biskupa utworzonej w 1992 r. diecezji gliwickiej Jana Wieczorka, a także nieżyjącego już biskupa pomocniczego Gerarda Kusza oraz podpierającego mnie aktualnego biskupa pomocniczego Andrzeja Iwaneckiego. Moje szczere podziękowanie niech obejmie grono pracowników centralnych instytucji diecezjalnych z Kurią, Sądem Duchownym, Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym Diecezji Gliwickiej i Opolskiej w Opolu, Konsultorów Diecezjalnych i Rady Kapłańskiej kolejnych kadencji, Księży Dziekanów i Wicedziekanów, nade wszystko zaś wszystkich kapłanów. Wdzięcznie ogarniam obecnych w naszej wspólnocie zakonników, w znacznej części wspierających diecezję w wypełnianiu duszpasterskich obowiązków, a także żeńskie wspólnoty życia konsekrowanego, trwające na modlitwie w naszych intencjach. Nie zapominam o włączających się w nasze wspólne działania władzach samorządowych różnych stopni, a także o rzeszach wiernych, poczuwających się do odpowiedzialności przede wszystkim za katechezę i formację w ramach różnych ruchów i stowarzyszeń kościelnych, a także sprawy materialne poszczególnych parafii oraz całej diecezji.

Przy tym mam świadomość, że nie we wszystkich zadaniach zdołałem należycie wypełnić moje zobowiązania. Ten ciężar sumienia powierzam Bożemu miłosierdziu ufając, że Pan, który powołał mnie 11 lat temu do służby w naszej diecezji, będzie łagodnym sędzią nade mną.

Żegnając się z Ludem Bożym jako biskup diecezjalny, pokornie zachęcam wszystkich do otoczenia nowego Biskupa otwartością i życzliwością, by każdy z Was ochotnym włączeniem się w realizację wyznaczonych mu zadań, wspomagał nowego Pasterza w przewodzeniu diecezji gliwickiej na dalszych drogach pomnażania dorobku duchowego Kościoła.

O szczegółach przyjęcia święceń biskupich przez Dostojnego Nominata oraz ingresu do katedry gliwickiej poinformuję w późniejszym czasie.

Pozostaję Waszym duchowym dłużnikiem, i trwam z Wami z darem wdzięcznej modlitwy.

Gliwice, dnia 28 stycznia 2023 roku.

+ Jan Kopiec

Kategorie
Info Kuria Diecezjalna

Ksiądz Prałat Sławomir Oder nowym Biskupem Gliwickim

28 stycznia 2023

N. 8996/23

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek:

1. Przyjął rezygnację biskupa Jana KOPCA z posługi biskupa gliwickiego.
2. Mianował biskupem gliwickim ks. Sławomira ODERA, ojca duchownego kapłanów diecezji toruńskiej.

Warszawa, 28 stycznia 2023 roku

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

BIOGRAM:
ks. Sławomir Oder

Urodził się 7 sierpnia 1960 roku w Chełmży.
Do szkoły podstawowej uczęszczał w Toruniu (1967-1975).
W 1975 roku rozpoczął edukację w V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, które ukończył świadectwem maturalnym w 1978 roku.
W latach 1978-1983 studiował na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomiki handlu zagranicznego.
W 1983 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, a następnie w Seminarium Rzymskim, studiując na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, gdzie w 1989 roku uzyskał magisterium z teologii.
Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1989 roku w Pelplinie.
Kontynuując studia na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, uzyskał w 1993 roku tytuł doktora obojga praw.
Później ukończył kurs Roty Rzymskiej.
W latach 1992-1995 był wicedyrektorem biura prawnego Wikariatu Rzymskiego.
W latach 1995-1998 był kanclerzem trybunału apelacyjnego Wikariatu Rzymskiego, a następnie przewodniczącym tegoż trybunału. Od 2013 został wikariuszem sądowym (oficjałem) diecezji rzymskiej.
W latach 1997-1999 był postulatorem rzymskim sprawy beatyfikacyjnej ks. Wincentego Frelichowskiego, a w latach 2005-2014 – sprawy beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej Jana Pawła II. W roku 2020 powierzono mu funkcję postulatora sprawy beatyfikacyjnej rodziców św. Jana Pawła II, Karola i Emilii Wojtyłów.
Podczas pobytu w Rzymie był rektorem kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Benedykta Józefa Fabre.
W 2001 roku otrzymał tytuł prałata papieskiego.
W 2019 powrócił do macierzystej diecezji w Toruniu, w której powierzono mu funkcję diecezjalnego ojca duchownego kapłanów i sędziego w miejscowym sądzie kościelnym. Jest kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej. Pełni posługę duszpasterską przy parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu. Poza językiem ojczystym, zna język włoski i angielski.

Kategorie
Info Info Aktualne

Obchody Światowego Dnia Małżeństwa

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej serdecznie zaprasza małżeństwa do uczestnictwa w obchodach Światowego Dnia Małżeństwa w niedzielę 12 lutego br. w parafii św. Jacka w Sośnicy. Organizatorzy zapewniają opiekę dla dzieci uczestników. Szczegóły na plakatach i stronie internetowej www.dorodzin.pl

Kategorie
Parafia

Przekaż 1 procent

Informujemy, iż istnieje możliwość wspierania Parafii Katedralnej, poprzez przekazanie na jej rzecz 1% podatku.

Wypełniając deklarację podatkową, należy odpowiednio uzupełnić następujące pola:

W polu numer KRS podajemy: 0000283966
W polu cel szczegółowy 1% podajemy: KATEDRA

Cel szczegółowy: KATEDRA jest bardzo ważny, bo podany KRS należy do Fundacji RADAN, która obsługuje Diecezję Gliwicką. Fundacja przekazuje 1% parafii wraz z całą dokumentacją, a parafia składa sprawozdanie z wykorzystania przekazanych funduszy.

Kancelaria parafialna pomaga w wypełnieniu PIT-u – można przynieść potrzebne dokumenty do kancelarii parafialnej.

Serdeczne „Bóg zapłać” za każde wsparcie, okazane naszej para

Kategorie
Kuria Diecezjalna

Odezwa Biskupa Gliwickiego w związku ze śmiercią Papieża Seniora Benedykta XVI

Drodzy Diecezjanie!

Ze smutkiem zwracam się dzisiaj do Was, dzieląc się wiadomością o odejściu z tej ziemi do Pana Papieża Seniora Benedykta XVI w wieku 95 lat. Jest to prawo, wyznaczone przez naszego Stwórcę, żeby każdy z nas po życiu ziemskim, przeszedł przez bramę śmierci w wieku ponad 95 lat życia, by stanąć twarzą w twarz przed Panem wszelkiego stworzenia. Tak na pewno my wszyscy przyjmujemy to Boże wydarzenie. Jeżeli odczuwamy smutek to dlatego, że utraciliśmy na ziemi Człowieka Bożego, pełnego żywego odniesienia do najwyższych prawd, które starał się w swym długim życiu pielęgnować nie tyle dla własnego wzrastania, ile dla obfitowania dla pożytku innych ludzi. Całe swe życie – od pobożnego domu rodzinnego aż do ostatniego ziemskiego tchnienia – starał się budować na żywym, wewnętrznym zjednoczeniu z naszym Zbawicielem, którego poznawał swym umysłem, ale przede wszystkim wyznawał całym swoim trwaniem na ziemi i dążeniem do zjednoczenia z Nim.

Josepha Ratzingera rozpoznajemy w historii Kościoła, jako następcę św. Piotra, który w 2005 roku przyjął imię Benedykta XVI, przewodzącego wyznawcom Chrystusa zgodnie z ustanowieniem samego Jezusa Chrystusa. Do tego zadania był dobrze przygotowany. Wywodzący się z bawarskiej ojczyzny, odebrał solidne wykształcenie, co umożliwiło mu wejście do najwybitniejszych ośrodków akademickich w rodzinnych Niemczech, m. in. na uniwersytety w Bonn, Monastyrze w Westfalii, Tybindze czy Ratyzbonie. Ceniony jako profesor i wykładowca, służył szerokiemu społeczeństwu swoimi talentami. Bardzo oczytany, stał się autorytetem w dziedzinie nie tylko teologii, ale także filozofii, literatury, a nawet muzyki. Znany jest powszechnie jego autorytet jako doradcy teologicznego biskupów niemieckich w czasie obrad II Soboru Watykańskiego. Wszystkie jego predyspozycje skłoniły papieża Pawła VI w 1977 r. do nominacji 50-letniego wybitnego teologa na stolicę arcybiskupią w Monachium i rychłego włączenia go w skład Kolegium Kardynalskiego. Już w rok później wziął udział w dwóch konklawe, z którego w sierpniu wyszedł papież Jan Paweł I, a w październiku tego roku Jan Paweł II. Papież, wywodzący się z Polski mianował go w 1982 r. prefektem bardzo ważnej watykańskiej Kongregacji Doktryny Wiary – i stanowisko to piastował do swego wyboru na Stolicę Piotrową. Na pewno wielu z Was, Siostry i Bracia, pamiętają jego wybór po śmierci Jana Pawła II, gdy kard. Joseph Ratzinger, liczący już 78 lat, podjął ciężar odpowiedzialności za Kościół katolicki w całym świecie. Był na tym urzędzie bardzo aktywny – zwołał 5 konsystorzy, podczas których mianował 90 kardynałów, na całym świecie mianował kilkuset biskupów, z których 22 osobiście jako papież wyświęcił – w tym dwóch Polaków, wyniósł na ołtarze 45 świętych i 870 błogosławionych osób, odbył 24 podróże zagraniczne, wśród nich w maju 2006 r. do Polski. To najważniejsze formy aktywności. Bogate było jego nauczanie w czasie licznych uroczystości i wizytacji diecezji rzymskiej, opublikował wiele książek i artykułów. Ciosem była zapowiedź dnia 11 lutego 2013 r., że z dniem 28 lutego tego roku papież ustąpi ze swego urzędu, doświadczając słabości zdrowotnych. Od chwili ustąpienia przez blisko 10 lat, zamieszkując w ciszy klasztoru w ogrodach watykańskich, pamiętał o nas wszystkich, ogarniając swymi modlitwami cały Kościół i wszystkie jego potrzeby. Wzmagające się słabości i cierpienia fizyczne włączał w prośby o wzmacnianie sił duchowych wszystkich wierzących na całym świecie. Dziś on sam przeszedł już do błogosławionego pokoju.

Osobę Zmarłego Papieża-Seniora polecam wspólnocie naszego Kościoła Diecezjalnego prosząc o włączenie się w modlitewne trwanie przed tronem Najwyższego, by swego gorliwego Sługę i Pasterza rzesz wiernych przyjął do swej chwały. Znakiem włączenia się naszej diecezji w oddanie hołdu zmarłemu 265 Następcy św. Piotra będzie Msza św., na którą zapraszam w dzień Jego pogrzebu, w czwartek 5 stycznia 2023 r. do katedry gliwickiej.

Złączony w modlitwie ze wspólnotą diecezjalną

Wasz biskup

† Jan Kopiec

Gliwice, 31 grudnia 2022 r.

Kategorie
Parafia Święta

Boże Narodzenie 2022

Kategorie
Info Info Aktualne Parafia Święta

Kolęda 2022/2023

Plan Duszpasterskich Odwiedzin

UWAGI:

 • początek kolędy w soboty i w niedziele o godz. 14.00
 • w tygodniu o godz. 16.00
 • Kapłani odwiedzają rodziny według kolejności podanej w planie;
 • Ministranci pukają do mieszkań rodzin, które przyjmowały duszpasterza w roku 2019, 2020. W innych wypadkach składamy zaproszenie w kancelarii parafialnej, w zakrystii, prze Fb. lub parafialnego maila;
 • Kapłana w miarę możliwości przyjmują wszyscy domownicy;
 • W dni powszednie po odwiedzinach w waszych domach o godz. 18.00 odprawione zostaną Msze św. z prośbą o błogosławieństwo Boże dla odwiedzanych rodzin;
 • ofiary kolędowe, będące znakiem naszej życzliwości za całoroczną pracę duszpasterską, składamy na tych Mszach św. lub w niedziele 5 lutego 2023r. Za ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
 • Ministranci zbierają ofiary do puszek na fundusz ministrancki i cele misyjne.
 • Księża w domach nie przyjmują ofiar!
28.12.2022 – środa (od godz. 16.00)
 1. Arkońska (parzyste i nieparzyste od nr 1 do nr 14)
 2. Wrocławska 11, 13, 15, 17, 19, 21
 3. Wrocławska 23, 25, 27, 29, 31, 33
 4. Wrocławska 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16
 5. Strzody 2, 3, 6, 8 + Wrocławska 4, 6, 8, 7, 9
29.12.2022 – czwartek (od godz. 16.00)
 1. Rybnicka 1-11 /nieparzyste/, + 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2a, 2
 2. Rybnicka 11a, 11b, 13, 13a, 15, 17, 19, 21, 23, 25
 3. Rybnicka 16-30a /parzyste/, Bajana 2, 4, 6
 4. Rybnicka 54-32 /parzyste/
 5. Marzanki 1-44
30.12.2022 – piątek (od godz. 16.00)
 1. Dunikowskiego 1, 3                                    
 2. Dunikowskiego 5, 7
 3. Dunikowskiego 8, 8a, 14, 16, 11a, 11b
 4. Dunikowskiego 9, 11
 5. Dunikowskiego 13a, 13, 15
02.01.2023 – poniedziałek (od godz. 16.00)
 1. Mikołowska 3, 11, 13, 15,19, 21
 2. Mikołowska 14-24 /parzyste/ + Mikołowska 25
 3. Mikołowska 4, 4a, 8, 10, 12, + Nowy Świat 2, 4
 4. Łużycka 2, 2a,
 5. Łużycka 2b, 2c
03.01.2023 – wtorek (od godz. 16.00)
 1. Pszczyńska 8, Sobótki 1 + Nowy Świat 1a, 1 + Pszczyńska 6, 10, 12a, 12b
 2. Sobótki 2 + Nowy Świat 3, 3a, 3b, 5 + Pszczyńska 12c
 3. Nowy Świat 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 7 + Pszczyńska 12d
 4. Pszczyńska 1-15 /nieparzyste/
 5. Pszczyńska 17, 19, 23, 25, 27, 29, 33, 35
04.01.2023 – środa (od godz. 16.00)
 1. Pszczyńska 26, 26a
 2. Pszczyńska 36, 36a
 3. Pszczyńska 42, 42a
 4. Kochanowskiego 25, 25a
 5. Nowy Świat 59, 51, 49, 47, 39, 35, 41(nowy blok)
05.01.2023 – czwartek (od godz. 16.00)
 1. Kochanowskiego 1-19 /nieparzyste/
 2. Kochanowskiego 2-28 /parzyste/
 3. Lutycka 1-13 /nieparzyste/
 4. Lutycka 15-29 /nieparzyste/
 5. Nowy Świat 33, 33a, 33b
07.01.2023 – sobota (od godz. 14.00)
 1. Kochanowskiego 27, 27a
 2. Kochanowskiego 29, 29a
 3. Kochanowskiego 31, 31a
 4. Kochanowskiego 33, 33a
 5. Kochanowskiego 33c, 35a
08.01.2023 – niedziela (od godz. 14.00)
 1. Łokietka 19, 21,
 2. Łokietka 15, 17 Zygmunta Starego 37c
 3. Łokietka 11, 13
 4. Łokietka 7, 9
 5. Solskiego 3, 5
09.01.2023 – poniedziałek (od godz. 16.00)
 1. Kościuszki 4, 4a, 4b, 6, 6a, 6b
 2. Kościuszki 1a, 3, 5, 7, 9, 11
 3. Kościuszki 1b, 2, 2a, 2b + Nowy Świat 24, 22, 20, 18, 19
 4. Stalmacha 3, 5, 7 + Nowy Świat 14f, 14e, 14d
 5. Nowy Świat 11, 6, 14, 14a, 14b, 14c
10.01.2023 – wtorek (od godz. 16.00)
 1. Kosów 2 – 8 /parzyste/, Al. Sikornik 3 + Kokoszki 2
 2. Kosów 1- 17 /nieparzyste/, Kokoszki 6
 3. Kosów 19 – 21, Kokoszki 8
 4. Kosów 23 – 27, Kokoszki 10
 5. Stalmacha 8
11.01.2023 – środa (od godz. 16.00)
 1. Zygmunta Starego 1, 5, 7, 7a, 9, 23
 2. Zygmunta Starego 25, 27, 29, Łokietka 1, 3, 4, 2
 3. Zygmunta Starego 41, 39, 37a, 37, 35, 33, 31
 4. Zygmunta Starego 43a, 43b, 45a, 45b, 45c
 5. Zygmunta Starego 12a, Królowej Bony 1-13
12.01.2023 – czwartek (od godz. 16.00)
 1. Opawska 4, 6,
 2. Opawska 2, 2a,
 3. Opawska 1-25 /nieparzyste/, 28-20 /parzyste/
 4. Opawska 16, 16a,
 5. Opawska 12, 14, 18
13.01.2023 – piątek (od godz. 16.00)
 1. Ziemowita 5, 7, 9, 11 + Stalmacha 1, 2, 4, 6
 2. Ziemowita 4b, 4c, 6, 8, 12, 15, 17, 19
 3. Jana Pawła II 4 – 14b
 4. Jana Pawła II 14c-20
 5. Jana Pawła II 9, 11 + Górnych Wałów 1-27
14.01.2023 – sobota (od godz. 14.00)
 1. Skowrończa 1-69 /parzyste i nieparzyste/
 2. Jaskółcza 1-30 /parzyste i nieparzyste/
 3. Drozdów 2 – 28 /parzyste/
 4. Drozdów 1- 27 /nieparzyste/
 5. Ziębia 1-35 /parzyste i nieparzyste/
15.01.2023 – niedziela (od godz. 14.00)
 1. Dworcowa 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34
 2. Nasyp, Dworcowa 58, 42, 40, 38, 36
 3. Zimnej Wody 8, 7a, 7, 6, 5, 4, 1
 4. Kłodnicka 16 + Częstochowska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
 5. Kłodnicka 10, 11, 12, 13, 14
po FERIACH ZIMOWYCH
30.01.2023 – poniedziałek (od godz. 16.00)
 1. Konarskiego 21, Piramowicza 10-2
 2. Konarskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
 3. Konarskiego 23a, 23b, 23c, 23d, 25a, 25b, 25c
 4. Częstochowska 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
 5. Częstochowska 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
31.01.2023 – wtorek (od godz. 16.00)
 1. Moniuszki 5, 7, 9, 8, 10, 12, + Gorzołki 18, 20
 2. Gorzołki 17a, 17, + Moniuszki 11, 14, 16, 18
 3. Gorzołki 5, 7, 9, 11, 13, 15
 4. Al. Przyjaźni 27, + Moniuszki 22, 20, 18a
 5. Konarskiego 10, 8, 6, 4, 2, Częstochowska 2, 2a, 4, 6, 8, 10, 10a 
01.02.2023 – środa (od godz. 16.00)
 1. Jagiellońska 1a, 1, 3, 3a + ks. Hlubka 1
 2. Piwna 2b, 2a, 2, 4 + ks. Hlubka 3b

oraz KOLĘDA DODATKOWA

Do zobaczenia w waszych domach!

Kategorie
Info Info Aktualne Parafia Święta

Boże Narodzenie 2022 Liturgia